Családi Bölcsőde

 

CsereMatyi Családi Napközink 2013. december 1-jén nyitotta meg kapuit a Dunabogdány Kossuth Lajos u. 2. sz. alatt. 2017. január 1-től új szolgáltatási formában CsereMatyi Családi Bölcsődeként működik.

 

A bölcsőde formája: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) alapján az intézmény a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége, vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni, gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja napos bölcsődei szolgáltatásként. A bölcsőde alapvető feladata a korszerű gondozási-nevelési módszerek alkalmazásával a gyermekek megfelelő szomatikus és pszichés szükségleteinek kielégítése, egészséges fejlődésük elősegítése. A Gyvt. 42 § (5) bekezdése alapján a bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében a családi bölcsődei ellátás keretében a gyermek egy éves korától nevelhető és gondozható, az óvódai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek harmadik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

Ellátási terület: Szentendrei Járás Közigazgatási Terület (Visegrád Város Önkormányzatával ellátási szerződés keretén belül van lehetőségünk visegrádi gyermekek fogadására is.)

Családi bölcsődénk 14 férőhelyes, amely 2 csoportszobával (Moha csoport és Páfrány csoport) rendelkezik. Egy-egy csoportszobában a megengedett gyermeklétszám 7 fő.

 

Kiemelt célunk, hogy a kisgyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó napirend szervezésével biztosítsuk a játéktevékenység, a mozgás, a levegőzés, és a megfelelő táplálkozás feltételeit. Kisgyermeknevelőink az egyéni bánásmód, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a pozitív megerősítés, az önállóságra ösztönzés elvei alapján törekszenek a gyermek egészséges fejlődésének segítésére, az érzelmi biztonságra.

 

Szakmai munkánk célja a legkorszerűbb gondozási-nevelési elvek alkalmazása. Gondozási, nevelési feladataink:

 • Szobatisztaságra nevelés
 • Tisztálkodás
 • Egészséges életmód kialakítása
 • Öltözködés
 • Étkezés
 • Játék, mozgás, játékos torna
 • Anyanyelvi nevelés: mondókázás, bábozás, mesélés
 • Zenei nevelés: dalok, énekek, zenebölcsi
 • Környezeti nevelés: a természet, a tiszta környezet szeretete
 • Alkotótevékenység: kézműveskedés alapjai (festés, gyurmázás, ragasztás)
 • Érzelmi fejlődés és szocializáció elősegítése
 • A majdani óvodai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, pszichés és szociális érettség kialakítása

Az ünnepekhez és hagyományokhoz illeszkedő témaheteket tervezünk megvalósítani. Mindig az aktuális évszakhoz, ünnephez igazítottan alkotunk a gyerekekkel.

 

Nyitva tartás: A bölcsőde munkanapokon 8-16 óra között biztosítja a gyermekek nevelését, gondozását.

 

Élelmezés: Napi négyszeri étkezést biztosítunk. A reggeliről, tízórairól és uzsonnáról a bölcsőde konyhájában gondoskodunk, az ebédet a helyi étteremből kapjuk.

 

Térítési díj: Az ellátásban részesülők az ellátás igénybe vételéért a Gyvt-ben és a 328/2011 (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térítési díjat fizetnek. 2018. március 1-től 3600 Ft a napi térítési díj, mely tartalmazza az étkezést is.

 

Felvétel, beiratkozás időpontja: A gyermekek bölcsődei felvétele egész évben a megüresedett férőhelyekre folyamatosan történik.

 

A CsereMatyi Családi Bölcsőde csapata szeretettel várja az 1-3 év közötti gyermekeket!

 

Törvényi hivatkozások:

 

-1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

-328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

 

-15/1998. (IV. 30.) NM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

Facebook oldalunk: CsereMatyi Családi Bölcsőde

 

 Információ kérés:

Kránicz-Barta Henrietta

Tel.: 06-20/448-5253,

   Spáth Gottfriedné

Tel.: 06-70/953-5343, E-mail: figyeljram@gmail.com