Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

 

Szervezeti és Működési Szabályzata

Készítette: Spáth Gottfriedné,

Hatályos: 2017. április 11. napjától

 

A szolgálatokban ellátott alaptevékenységeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények engedélyezésére vonatkozó 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelet, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a vonatkozó szociális jogszabályok alapján látjuk el. A Figyelj Rám!! Közhasznú Egyesület Szolgáltatóinak Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiakban foglaltak szerint készült el.

 1. fejezet

ÁltalÁnos rendelkezÉsek

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.

 1. A fenntartó adatai:

Elnevezése:                                               Figyelj Rám!! a fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő Közhasznú Egyesület

Székhelye:                                                 2000 Szentendre, Halász u. 1.

Székhely ágazati azonosítója:                   S0202657

Telephelye:                                                2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 93.

Telephely ágazati azonosítója:                  S0202695S0241590

Bírósági nyilvántartási szám:                   Pest Megyei Bíróság 4. Pk. 60.042/2005/22.

Adószám:                                                  18707104-1-13

Statisztikai számjel:                                  18707104-9499-13

Bankszámla száma:                                  64700014-10015074

Számlavezető bank:                                  B3  Takarékszövetkezet

Fenntartó típusa:                                       egyéb nem állami

A fenntartó képviseletére jogosult személy adatai:

Neve:                                                         Spáth Gottfriedné

Telefonszáma:                                           06 70 953 53 43

Képviselet jogcíme:                                  Fenntartó képviselője, munkáltató

 1. A Szolgálatok adatai:
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Támogató szolgálat
Működési engedély száma: A Kistérségi Támogató Szolgálat I. 1242-4/2007/V sz. és a Kistérségi Támogató Szolgálat II. 05-484-4/2008. sz., 2008. december 31.-ig hatályos működési engedélyek módosításaként 05-484-21/2008.  2012. február 27.-én új egységes szerkezetben XIV-C-001/731-13/2012, 2015. október 31-én a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 1SZEMH/19207
Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Működési engedély hatálya: határozatlan idejű
Működés kezdetének időpontja: 2009. január 1.
Vállalt feladategység: 2016. évben: 6126 feladategység
Szállító gépjármű: Volkswagen 7HC. tip. 9. személyes kisbusz LUC-514 frsz
Ellátási szerződéssel: Visegrád
Szolgálatvezető: Orosz Zita 06 70/ 430-5483
Figyelj Rám!! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás
Működési engedély száma: A Kistérségi Házi segítségnyújtás 1242-42007/V sz., 2009. szeptember 30.-ig hatályos működési engedély módosításaként 05-484-21/2008. 2012. február 27.-én új egységes szerkezetben XIV-C-001/731-4/2012
Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Alapellátási Osztály
Működési engedély hatálya: 2008. november 25.-től határozatlan időre
Működés kezdetének időpontja: 2007. szeptember 19.
Ellátási területek: Leányfalu, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Kisoroszi, Dunabogdány, Visegrád
Ellátási szerződés tartalma: Leányfalu, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Kisoroszi, Dunabogdány, Visegrád
Ellátható személyek száma: 44 fő
   
     

Felügyeleti szerveik:

                                                                 

 • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1071 Budapest, Damjanich u. 48

Tel: 06 1 462 6476 E-mail: nrszh@nrszh.hu

 • Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság

1052 Budapest, Semmelweis u. 13.

Tel: 06 1 429 53 62

 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója
 • 1033 Budapest, Miklós u. 32.

Tel: 06 1 388 89 20, E-mail: modszertaniintezmeny@maltai.hu

 • Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály

2000 Szentendre Dunakanyar körút 1.

Az Egyesület működési engedély szerinti ellátási területe: a Szentendrei kistérség 13 településének közigazgatási területe,

A szolgálat bélyegzőjének leírása, számozása, mintanyomata, a bélyegző használatára jogosultak a bélyegző számozása szerint: 47 mm hosszú, 18 mm széles, téglalap alakú

Mintanyomata:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélyegző használatára jogosultak: az Egyesület elnöke, a szakmai vezető, a vezető gondozó, támogató szolgálatvezető és a könyvelő.

 

 1. SzMSz hatálya:

Az SZMSZ az egyesület elnökének jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Az SZMSZ hatálya kiterjed; a Fenntartó képviselőjére, a Szolgáltatók szakmai vezetőjére, a Támogató szolgálat, a Házi segítségnyújtás munkatársaira, és az akkreditációs foglalkoztatás keretében alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalókra.

 1. Szervezeti ábra

 1. fejezet

SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE ÉS FELADATAI

 1. Figyelj Rám! Kistérségi Támogató szolgálat

Ellátottak köre

Az ellátásra jogosult az ellátás területén élő, minden: látási-, hallási-, értelmi-, halmozott-, fogyatékkal, autizmussal élő személy; aki rendelkezik; fogyatékossági támogatással, emelt szintű családi pótlékkal vagy vaksági járadékkal.

Támogató Szolgálatainak megszervezésével ellátja a fogyatékkal élő személyeket lakókörnyezetükben életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával. Speciális szállítószolgálata révén segítséget nyújt a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében. Továbbá információt szolgáltat az ellátást igénybe vevőt vagy a vele élő hozzátartozót érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról a rendelkezésére álló, folyamatosan frissített és bővített adatbázisból.

Feladatmutató megnevezése: A feladatmutató a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma. 1 feladategység támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.

Vállalt feladategység: 6126.

 

 

 

 1. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás

 

Házi segítségnyújtás keretében ellátja azon időskorú személyeket, akik önmaguk ellátására részben vagy egészében saját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnak, illetve azon fogyatékos személyeket és pszichiátriai betegeket, akik az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.

Az ellátások formái:

 

Szociális segítés keretében:

 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

– mosás

– vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

– mosogatás

– ruhajavítás

– közkútról, fúrtkútról vízhordás

– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

– kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 

Személyi gondozás keretében:

 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

 

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 

– mosdatás

– fürdetés

– öltöztetés

– ágyazás, ágyneműcsere

– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

– haj, arcszőrzet ápolás

– száj, fog és protézis ápolás

– körömápolás, bőrápolás

– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

– mozgatás ágyban

– decubitus megelőzés

– felületi sebkezelés

– sztómazsák cseréje

– gyógyszer kiváltása

– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

– vérnyomás és vércukor mérése

– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való  kompentencia határáig)

 

Feladatmutató megnevezése: Gondozási látogatások száma/gondozási napok száma

Ellátható személyek száma: 44 fő

 1. Akkreditációs foglalkoztatás

Az Egyesület 2008. évben akkreditálta telephelyét megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk.

A foglalkoztatással célunk a kihívással élő emberek képzésében, foglalkoztathatóságában történő szemléletváltás elérése.

Az integrált foglalkoztatás, a képzésekre való motiváció erősítésével – melyek egyfajta pszichoszociális megkapaszkodási lehetőséget-, személyiségfejlesztő hatást jelentenek – tud hozzájárulni a társadalmi beilleszkedés elősegítéséhez.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását 1 fő rehabilitációs mentor és 1 fő rehabilitációs tanácsadó segíti.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma 2016. április 11. napján: 20 fő.

 1. CsereMatyi – Páfrány Családi Bölcsőde

Célja – A gyermekjóléti alapellátás részeként olyan szolgáltató tevékenység nyújtása, amely családias környezetben, alacsony létszámmal biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.

Feladata – A családban nevelkedő gyermekek számára nyújtson életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Rugalmasságával hozzájáruljon a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolásához.

Ellátható személyek: 7 fő 1-3 év közötti kisgyermek

 1. CsereMatyi – Moha Családi Bölcsőde

Célja – A gyermekjóléti alapellátás részeként olyan szolgáltató tevékenység nyújtása, amely családias környezetben, alacsony létszámmal biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.

Feladata – A családban nevelkedő gyermekek számára nyújtson életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Rugalmasságával hozzájáruljon a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolásához.

Ellátható személyek: 5 fő 1-3 év közötti kisgyermek (1 fő sérült gyermek fogadására alkalmas)

III. fejezet

A SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE

 1. A Szolgáltatók jogköre

Nem önálló jogi személyként, önálló szakmai feladatokat ellátó szociális szolgáltatók. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője bízza meg a szakmai vezetőt, továbbá a munkáltatói jogokat és fegyelmi jogkört is gyakorolja.

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó szociális szolgáltató.

 1. A Szolgálatok finanszírozása

 

 

 • Figyelj Rám!! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás – a naponta megtett látogatások összesítése alapján kerül elszámolásra. Az Egyesület 2012. évben szóló normatíva igénye 80 fő ellátásban részesült személy.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben meghatározott támogatás:

Fajlagos összege; 145.000,- forint/fő

A hozzájárulás a fenntartót a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

 • Akkreditált foglalkoztatás – a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
 • CsereMatyi – Páfrány Családi Bölcsőde – A családi napközi 2015. március 31. napjáig a TÁMOP 2.4.5.- 12/2 pályázat támogatásával működteti az Egyesület.
 • CsereMatyi – Moha Családi Bölcsőde – A családi napközi 2015. március 31. napjáig a TÁMOP 2.4.5.- 12/2 pályázat támogatásával működteti az Egyesület.

Önkormányzati hozzájárulás

A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. §-a szerint a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás szolgáltatóval látja el Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány és Leányfalu önkormányzata. Támogató szolgálatunk Visegrád önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján szállítja a város közigazgatási területén élő fogyatékos gyermekeket, fiatalokat iskolába. Az Önkormányzatok a feladat ellátásáért a szerződésben kikötött összegben és feltételek szerint díjat fizetnek a Szolgáltató részére.

A Szolgáltatók saját bevétele

A saját bevétel gondozási, szállítási térítési díjakból tevődik össze. Saját bevételként jelenik meg a civil szférából érkező pénzbeli és természetbeni adomány is, amely minden esetben felhasználásra és lebonyolításra kerül az intézményi ellátást igénylők igényeinek kielégítése érdekében.

Pályázatok

„CsereMatyi Családi Napközi és Játszóház létrehozása és beindítása Dunabogdányban” című, TÁMOP-2.4.5.-12/2-2012-0060 jelű pályázat keretében 2013. április 1 – 2015. március 31. között megvalósítási időszakban 33 384 620 Ft támogatást kapott az Egyesület.

„Rehab 2013 Munkahely-teremtési támogatás pályázat” című, REHAB-13MUTE-TTF-0099 jelű, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt pályázaton egy munkahely létrehozására 19 880 000 Ft támogatást nyert az Egyesület, melynek megvalósítása 2014. április 1. – 2014. december 31. között történik.

 1. A működést meghatározó jogszabályok
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv)
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit meghatározó 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet és módosításai
  • A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet
  • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv.
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
  • A szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (IV. 23.) SzEM rendelet
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
  • Szociális Munka Etikai Kódexe
  • 177/2005. (IX.2.) Korm. rend. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
  • 176/2005. (IX.2.) Korm. rend. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól.
  • (ix.2.) FMM rend a rehabilitációs eljárás és követelményrendszer szabályairól

 

 1. Működési alapelvek

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szociális szolgáltatóinak és intézményének működése a szolgáltatások útján és az alábbi egységes elvek alapján valósul meg;

A szolgáltatók vezetésével kapcsolatos irányelvek

Szabályozottság – a rehabilitációs folyamat valamennyi résztvevője (ellátást igénybe vevő, szakember) számára megismerhető, prioritásokat is meghatározó szabályrendszer kialakítása,

Megbízhatóság – a fenntartó és a stáb megbízható és megfelelően képzett szakembereket tömörít

Belső képzés – a fenntartó biztosítja a munkatársak folyamatos képzését, a kiégés elleni védelmet és szupervíziót.

Kooperáció – a szolgáltatók kapcsolatrendszere folytán a munkatársak kölcsönös együttműködése biztosított az ellátást igénybe vevővel, a családtagokkal/törvényes képviselőkkel, a sorstársi segítőkkel, más egészségügyi és szociális intézményrendszerekkel, hivatalokkal.

Menedzsment – Az intézményen belül és külső kapcsolatrendszerében szerződéses viszonyok kialakítása, belső információs, -ellenőrzési rendszer létrehozása, fenntartása, belső konfliktuskezelés módjának és a stáb működési feltételeinek szabályozása. A hatályos jogszabályok alapján garantálja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők személyiségi jogai nem sérülnek.

 

 

 

 

 

 

 1. Az intézmény működési rendje
A szolgálat dolgozói munkájukat az ellátottak lakásán végzik, illetve az ellátott igénylését követve tevékenységi területe kiterjed a település különböző közintézményeire, egészségügyi, kulturális szolgáltató egységeire és azok eléréséhez szükséges közlekedési járművekre, külső helyszínekre.

Nyitva tartás:

Kistérségi Támogató Szolgálat

Házi segítségnyújtás

Információs-, és tanácsadó szolgálat

Akkreditációs foglalkoztatás

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.00 óra

Péntek: 8.00 – 14.00 óra

CsereMatyi – Páfrány Családi Bölcsőde

CsereMatyi – Moha Családi Bölcsőde

2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 2.

Hétfő – Péntek: 7.00 – 16.00 óra (igény szerint 18.00 óráig)

Szombati játszóház: igény szerint

Különlegesen indokolt esetben, legalább 5 munkanappal korábban történt időpont egyeztetéssel a szociális gondozásban, a személyi segítésben, a személyszállításban a közösségi rendezvények tartásában a nyitvatartási időnél korábbi vagy későbbi időpontban, ill. szombat vasárnap is igénybe vehetők a szolgáltatások a fenntartó képviselőjének, illetve a szakmai vezető tudtával és beleegyezésével.

 1. Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
  • Munkáltatói jogok gyakorlása

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szociális szolgáltatóinak dolgozói és a megváltozott munkaképességű munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az egyesület, mint fenntartó képviselője, Spáth Gottfriedné gyakorolja.

 • A munkaviszony létrejötte

Az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.

 • A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése

A munkavégzés teljesítése a szakmai vezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban leírtak szerint történik.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai (etikai) elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Az adatvédelemre vonatkozó előírásokat, szabályokat az Egyesület Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az Szervezet valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

 

 

 • Kártérítési kötelezettség

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172-173.§-a az irányadó.

 • Munkaidő

A munkavégzés ideje rugalmasan alkalmazkodik az ellátást igénylők szükségleteihez, figyelembe véve és követve a munkavállalók munkaszerződésben rögzített heti munkaidejét.

 • Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a szolgálatvezető, reá vonatkozóan az egyesület munkáltatói jogokat gyakorló képviselője jogosult.

 • A szolgálattal munkaviszonyban álló dolgozók díjazása

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződés rögzíti.

 • Ügyfélfogadás rendje

A szolgáltatásokkal kapcsolatban a szolgálatvezetőket lehet megkeresni ügyfélfogadási időben személyesen:

Figyelj Rám!! KHE Kistérségi Támogató szolgálat Hétfő 09.00 – 12.00
Csütörtök 13.00 – 16.00
Figyelj Rám!! KHE Kistérségi Házi segítségnyújtás Kedd 13.00 – 16.00
Csütörtök 09:00 – 12:00
CsereMatyi – Páfrány Családi Napközi és Játszóház Hétfő 13.00 – 14.30
Szerda 13.00 – 14.30
CsereMatyi – Moha Családi Napközi Kedd 13.00 – 14.30
Csütörtök 13.00 – 14.30

A szolgálatvezetők telefonon – munkaidőn belül – rugalmasan fogadják a megkereséseket.

 1. A szolgálatok belső ellenőrzésének rendszere
  • Dokumentáció
A dokumentációk nyilvántartására, tárolására illetéktelenek általi hozzáférés kizárására a szolgálat dolgozóinak a személyiségi jogokra és a szolgálati titokra vonatkozó előírásokat be kell tartaniuk.

Általános

 1. Számla, nyugta – minden térítési díjas szolgáltatásról számlát kell kiadni a vonatkozó tevékenység SZJ számának feltüntetésével. A nem egy alkalmi szolgáltatás esetében a számlát hónap végén, vagy a szolgáltatás hónap közbeni lemondásakor kell kibocsátani.

A számla elkészítéséhez a gondozónők minden tárgyhót követő hónap 2. munkanapjáig továbbítják az aláírt gondozási naplókat a szolgálatvezetők felé, akik az erről készült összesítést – mely tartalmazza ellátottanként a gondozási és-, illetve szállítási órákat, valamint a fizetett kilométerek számát – átadják e célból a munkáltatónak.

 1. Jelenléti ív, eseti megbízások a dolgozók havi munkavégzéséről – bérük kifizetéséhez – minden tárgyhót követő hónap 2.-ig (ha hétvégére esik, az ezt követő első munkanapig) nyilvántartást ad a szolgálatvezető a munkáltató felé, amelyből ki kell tűnnie a dolgozó napi ledolgozott munkaidejének, hivatalos célból futott kilométereknek, szabad-, illetve táppénzen töltött időszaknak.

7.2 A Szervezet gazdálkodása

Árbevételek: a szolgálat árbevételét a költségvetésről szóló törvény az intézmény és a szolgálatok működtetésére biztosított normatív támogatás, a térítési díjak árbevétele, pályázati támogatások és fenntartói hozzájárulás biztosítja

Kiadások:

 • a dolgozók bére és közterhei,
 • étkezési hozzájárulás, utazási költségek,
 • munka és védőruha, munkaeszközök (táska, vérnyomásmérő, kesztyű, kézfertőtlenítő),
 • napi ellátást segítő eszközök (kádba emelő, hajmosó szett stb.) költsége,
 • felelősségbiztosítások, a megbízási jogviszonyban alkalmazottak munkadíja,
 • az intézmény / szolgáltatók működésével összefüggő rezsi, irodaszer, takarítószer stb. kiadás,
 • javítások a szükséges fejlesztések kiadása,
 • valamint a fenntartó egyéb működtetési költségeinek arányos része.

Az intézményvezető illetményét, utazási költségeit és az általa történő vásárlásokat a Fenntartó elnöke igazolja és utalványozza.

7.3 Egyéb előírások.

Bélyegző használata:

Az intézmény működtetésére rendszeresített bélyegzőt a Fenntartó képviselője, az intézményvezető, illetve távolléte esetén az intézményvezető-helyettes jogosult használni, őrzéséről ő gondoskodik.

Önköltség számítás: Önköltségszámítási szabályzat szerint

Saját gépjármű használata: Gépjármű-használati szabályzat szerint

Mobiltelefon használata: Mobiltelefon-használati szabályzat szerint

Munkaruha használata: Munkaruha szabályzat szerint

Pénztárkezelés: Pénzkezelési szabályzat szerint

Anyaggazdálkodás, leltározás, selejtezés: Anyaggazdálkodási-, Leltározási- és Selejtezési szabályzat szerint

Iratkezelés: Iratkezelési szabályzat szerint

Számlázás

A szolgáltatásokról minden esetben számlát kell kibocsátani. Készpénzes számla esetén a térítési díjat a számlát kiadó beszedi, vagy a pénztárba befizetteti.

Utalás esetén a számla másolatot a könyvelésnek kell átadni, ahol nyilvántartják a kintlévőséget és annak teljesítését figyelik.

A számla tartama

 • A tevékenység tárgyi adómentes(T.A.M.)
 • A kibocsátott számlának minden esetben tartalmaznia kell az egyesület adószámát
 • A számlát a kibocsátónak alá kell írnia.

Támogató Szolgálat

 • Személyi segítés SZJ 85.32.14 (a számla további tartama értelemszerűen)
 • Személyszállítás esetén a egyéb szociális ellátás címén az SZJ 85.32.16 számot kell alkalmazni  Amennyiben a szállítás során a kísérő óradíja is fizetve van akkor a fenti személyi segítést (SZJ  32.14) számot alkalmazzuk

Házi segítségnyújtás SZJ 85.32.14 (a számla további tartama értelemszerűen)

 1. Gazdasági működés

Pénzügyi, gazdasági feladatait a megbízott könyvelő látja el. Számlakezelő szervezete a Dunakanyar Takarékszövetkezet, amely minden hónapot követően tételes tájékoztatást ad a kiadások és bevételek teljesítéséről. Az intézmény részben önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat. A működési feltételeket az éves költségvetés határozza meg, melyet a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője hagy jóvá. A költségvetési tervezet kiegészítésében részt vesz a szakmai vezető. A költségvetés tartalmazza a normatív támogatást, az önkormányzati hozzájárulást és a saját bevételeket.

Költségvetés, pénzkezelés, ellenőrzés

 • A Fenntartó képviselőjének egyetértésével mód van a költségvetési előirányzat átcsoportosítására a szolgálatok között.
 • A költségvetés elkészítésekor az intézményvezető / szolgálatvezetők részt vesznek a működés költségeinek tervezésében.
 • Utalványozási jog a Fenntartó képviselőjét illeti meg. A technikai módját a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
 • Az Egyesület részben önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat.
 • A szakmai vezető-intézményvezető felkérésére a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület belső ellenőre, soron kívül is szakmai segítséget nyújtva ellenőrzést végez az intézményben, illetve a szolgáltatóknál.
 1. A Szolgáltatók beszámolási kötelezettsége

A szociális szolgáltatók munkáját a hatályos jogszabályok, az ágazati irányító és módszertani szervezetek által kiadott szakmai és gazdasági irányelvek, útmutatások szerint végzi.

A szociális szolgáltatók tevékenységéről a szakmai vezető a fenntartó Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Taggyűlésének, mint közvetlen felügyeletet ellátó szervnek köteles beszámolni.

Az Egyesület és szociális szolgáltatóinak adatszolgáltatási kötelezettsége a hatályos jogszabályok és a felügyeleti szerv által évente meghatározott.

 1. Szolgálatok közötti együttműködés

A Szolgáltatók egymásra épülve, az ellátottak valós igényeire reagálva kezdték meg működésüket. Minden szolgálat között működik a szakmai átjárás. Speciális más szolgáltatásunkat is érintő szükségletek, problémák felmerülésekor esetmegbeszélést tartanak az egyesület szakemberei, közösen keresik a megoldásokat. Az együttműködést segíti a munkatársak hivatali mobilkészüléke, melyen ingyenesen beszélhetnek egymással. Ha a felmerült probléma külső szakember bevonását igényli, a szakmai vezető, illetve a szolgálatvezetők javaslatot tehetnek a segítségnyújtó szolgáltatásra-, személyre.

A Szolgálatok folyamatosan növekedő dokumentációs és ügyintézési munkáját együttműködően segítik a megváltozott munkaképességű munkavállalók.

A CsereMatyi Családi Napközik között szoros együttműködés szükséges.

Az Egyesület Cserebogár Csoportja fogyatékos gyermekek és fiatalok által, illetve szüleik kezdeményezésére alakult 2008-ban. A Csoport tevékenységét az Egyesület lehetőség szerint szolgáltatásai révén támogatja, illetve programjaik szervezésében, lebonyolításában önkéntesek (munkatársak, hallgatók, helyi lakosok), táboroztatásnál társadalmi gondozók segítik.

Az együttműködés kiterjed a pályázatok felkutatására, szakmai előkészítésére is.

 1. FEJEZET

SZERVEZETI TAGOZÓDÁS

 

A fenntartó szervezeti egységei házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, pszichiátriai közösségi ellátás között a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos és rendszeres. Kötelezően havi egy alkalommal a vezető gondozók, közösségi koordinátorok és szolgálatvezetők szakmai megbeszélést tartanak. Az azonos ellátási területen működő szakmai egységek a munkacsoporton részt vesznek.

Egy adott szervezeti egység munkatársai csak egymást helyettesíthetik, melyet a helyettesítési rendben rögzítenek, a szakmai vezető jóváhagyásával lép életbe.

 1. A Szolgáltatók vezetése
  • Szakmai vezető megbízási szerződéssel

Megbízza: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

A nappali intézmény és a szolgáltatók egyszemélyi felelős vezetője. Vezeti, irányítja és összehangolja az intézmény szakmai feladatait és gazdasági tevékenységét.

Szakképesítése: szociálpedagógus

Közvetlen irányítása alá tartozik:

 • Támogató szolgálat vezetője

 

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza

Képviseleti jog:

 • aláírási- és pecséthasználati jog a fenntartóval egyeztetve
 • konferenciákon, szakmai fórumokon, eseményeken részt vesz és képviseli a szervezetet
 • a médiában képviseli a szervezetet egyeztetve a fenntartóval

Felelős:

 • A szolgáltatók színvonalas működtetéséért, fejlesztéséért, gazdálkodásáért,
 • Jogszabályok és rendeletek által hatáskörébe utalt feladatok színvonalas ellátásának megszervezéséért és végrehajtásáért,
 • Belső szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért és a feladatoknak megfelelő célszerűségért,
 • Ellenőrzéseken való megfelelésért
 • A munkahelyi és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Helyettesítése: A szakmai vezető látja el a szolgálatvezetők helyettesítését, ezért egy időben nem lehet 2 napnál tovább távol. Távollétében helyettesét a fenntartó képviselője jelöli ki.

 1. Figyelj Rám!! Közhasznú Egyesület Kistérségi Támogató szolgálat

Munkakörei

 • Szolgálatvezető (1 fő)

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

Szakképesítése: támogató szolgálatvezető (NSZFI) – szociálpedagógus

Felelős:

 • A támogató szolgálat színvonalas szakmai működéséért,
 • Információ nyújtásáért, ügyintézésért, tanácsadásért
 • A tanácsadást követő társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításáért,
 • A fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását.
 • A munkafegyelem betartásáért és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében az intézményvezető látja el a szolgálat vezetésével kapcsolatos feladatokat.

 • Személyi segítők (3 fő)

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

Munkáját a szolgálatvezető közvetlen irányításával végzi, akinek a tevékenységéről rendszeresen beszámol..

Szakképesítések: 4 fő támogató szolgálat személyi segítő (NSZFI) és szociális gondozó-ápoló

Felelős:

 • A támogató szolgálat keretein belül nyújtott szolgáltatások színvonaláért,
 • Az emberi és polgári jogok érvényesüléséért,
 • Az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáért és működtetéséért,
 • A munkafegyelem betartásáért és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Területi szempontokat figyelembe véve kerül megszervezésre. A szakképesítést nem igénylő feladatokat a gondozó távollétében a házi segítségnyújtás társadalmi gondozója is elláthat (mint bevásárlás, háztartás viteléhez nyújtott segítség).

 • Személyszállító (1 fő)

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

Munkáját a Támogató Szolgálat vezetőjének közvetlen irányításával végzi, akinek a tevékenységéről rendszeresen beszámol

Képesítése:

PÁV II. – Támogató szolgálat személyszállító (NSZFI) 1 fő

„B” kategóriás jogosítvány – 1 fő (az NSZFI támogató szolgálat személyszállító képzésére jelentkezés a munkába állást követően megtörtént)

Felelős:

 • A szállítás időtartama alatt az utasokért,
 • Szükség esetén felügyeletet lát el a fogyatékkal élő személy felett,
 • Segíti a fogyatékkal élő személyt közvetlenül az utazás megkezdése előtt, alatt és utána a személyes szükségletek kielégítésében,
 • A munkafegyelem és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a szolgálat vezetője gondoskodik.

 1. Figyelj Rám!! Közhasznú Egyesület Kistérségi Támogató szolgálat Házi segítségnyújtás

Munkakörei

 • Vezető gondozó (1 fő)

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Szakképesítése: szociálpedagógus

Felelős:

 • Helyettesítés esetén a szervezeti egységek színvonalas szakmai működéséért,
 • A házi segítségnyújtás színvonalas szakmai működéséért,
 • A személyzeti feladatok ellátásáért,
 • A munkafegyelem és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében a szakmai vezető látja el a szolgálat vezetésével kapcsolatos feladatokat.

 • Szociális gondozók (10 fő)

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a vezető gondozó közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Szakképesítések:

– 6 fő szociális gondozó-ápoló (2 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 3 fő 4 órás)

– 1 fő középfokú egészségügyi szakképesítés (1 fő 8 órás)

– 3 fő szakképzetlen (2 fő 8 órás, 1 fő 4 órás)

Felelős

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakításáért és fenntartásáért,
 • Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátásáért,
 • A higiénia megtartásában való segítségnyújtásért,
 • Az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében történő közreműködéséért,
 • Az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban való közreműködéséért,
 • Az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a veszélyhelyzet elhárításában való segítségnyújtásért,
 • Az érdekvédelemmel kapcsolatos ügyek intézéséért,
 • A munkafegyelem és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Az ellátási területen dolgozó gondozók esetében a szakmai együttműködési rend alapjául a képesítési és a területi szempontokat vettük figyelembe, helyettesítéseknél lehetőség szerint a legközelebb lakó és ellátást végző munkatárs kerül megbízásra. Amennyiben a közelebb lakó gondozó munkába járása nehezített, abban az esetben egy személygépjárművel rendelkező munkatársat bízunk meg. A szakképesítést nem igénylő feladatokat a gondozó távollétében társadalmi gondozó is elláthatja.

 • Társadalmi gondozók

(5 fő, ebből 3 fő szakképzett és 2 fő szakképzetlen)

Munkájukat a vezető gondozó közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol. A társadalmi gondozók aktív nyugdíjasok, sok szabadidővel rendelkező háztartásbeliek vagy részmunkaidőben dolgozók, illetve munkanélküli álláskeresők, akik az idős vagy fogyatékkal élő személy otthonában empátiával, segítő támogatással, tapasztalataik megosztásával és átadásával próbálnak segítséget nyújtani. Kiválasztásuknál fő szempont a helyismeret, idősek ellátásában szerzett tapasztalatok, valamint a megbízhatóság.

 1. Akkreditációs foglalkoztatás

Munkakörei

 • Rehabilitációs csoportvezető – szociális segítő (1 fő felnőtt betegápoló, szociális asszisztens)

Koordinációs tevékenységet folytat – segíti és motiválja az Egyesület alkalmazásában álló, és a hozzá forduló megváltozott munkaképességű munkavállalókat, személyeket a nyílt és védett munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben.

Ellátja az akkreditált foglalkoztatásban részt vevők érdekképviseletét, figyelemmel kíséri a mozgásfogyatékosok és egyéb fogyatékkal élők társadalmi részvételét szolgáló állami és társadalmi tevékenységet, rehabilitációt, valamint a kapcsolódó lehetőségeket.

 • Szociális segítő (1 fő pszichológus asszisztens, 1 fő szociálpedagógus)

Képesítésének és készségeinek megfelelően tanácsadást nyújt az egészségi állapotukból vagy szociális helyzetükből adódóan mentális segítséget igénylők, továbbá sorstársi segítséget a fogyatékkal élők részére. Felkutatja számukra a szakszerű támogatás lehetőségeit, kapcsolatot létesít és tart fenn segítő szervezetekkel, intézményekkel, velük együttműködve önsegítő csoportokat szervez.

Segítik az ifjúsági „Cserebogár Csapat” tevékenységét, programjainak szervezését (tábor, iskolán kívül szervezett szabadidős programok)

 • Egyéb máshová nem sorolható szolgáltatási és szállítási foglalkozású (1 fő ált. iskolai végzettség)

Segítséget nyújt a támogató szolgálat személyszállításánál, mint kocsikísérő.

A személyszállító felügyeletével és vele együttműködve feladatai a következők:

 • a szállított személyek gépjárműhez, illetve gépjárműtől való célterülethez kísérése a sofőrrel együtt,
 • a szállított személy gépjárműbe, illetve a gépjárműből történő kiszállásához,
 • a szállított személy és csomagok gépjárműben utazáshoz történő biztonságos elhelyezése,
 • utazás közben felügyel a szállított személyre, illetve a szállított csomagokra,
 • egyéb, a sofőr munkáját segítő kiegészítő tevékenységeket végez.
  • Egyéb ügyviteli foglalkozású (1 fő középiskolai-, 1 fő ált. iskolai végzettséggel)
 • 1 fő végzi a szervezet adminisztratív feladatainak ellátását segíti, naprakész statisztikai adatokat rögzít.
 • 1 fő ügyintézési feladatokat lát el a szervezet működtetéséhez és az ellátást igénybe vevők érdekében.
 • Az Egyesület székhelyén, a nyilvánosságra hozott szolgálati időben ellátja az információ- és tanácsadás feladatát. Folyamatosan ellenőrzi és kezeli az információs adatbázist, figyeli az ellátásokat érintő aktualitásokat, javaslatot tesz az elektronikus és nyomtatott adatbázis módosítására.
 • Képességének, készségének megfelelően segíti az Egyesület adminisztrációs feladatainak ellátását, vezeti a statisztikai nyilvántartásokat.
 • Segíti a működtetéshez és az ellátást igénybe vevők érdekében szükséges ügyintézési feladatok ellátását azzal, hogy aktív kapcsolatot tart a szociális, egészségügyi szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és nem utolsó sorban az ellátást igénybe vevőkkel.
  • Egyéb számviteli foglalkozású (1 fő közgazdász, mérlegképes könyvelő)

Munkaköri feladatai:

 • Az év elején elvégzi a nyitással kapcsolatos teendőket – az új számlatükör elkészítése, a zárókönyv átforgatása, a tükörnaplók megnyitása, a lekérdező program aktualizálása, az új űrlapok rögzítése.
 • A Fenntartó által elfogadott eredeti előirányzatok felosztása költség nemenként.
 • A főkönyvi számlákat és a naplókat havonta zárja. A főkönyvi számlák forgalmát egyezteti a naplóforgalommal.
 • A Fenntartó igénye alapján pénzforgalmi jelentést készít.
 • Elkészíti az adóbevallást és azt feladja az adóhatóságoknak az előírt határidőig.
 • Összesíti a leltárfelvételi íveket, elvégzi a leltár kiértékelését, kimunkálja a leltárhiányt, illetve a többletet.
 • Ellenőrzi a gazdasági tevékenység szabályosságát, a bizonylati fegyelem betartását.
 • A fenntartó felé a kért adatszolgáltatást időben és tárgyszerűen megteszi.
 • Adatokat szolgáltat a gazdasági vezetéssel megbízott személynek, valamint segít a költségvetési és zárlati munkák elkészítésében, egyeztetésében.
 • Negyedévenként költségvetési adatokat szolgáltat a Fenntartó felé. Elkészíti az intézményi mérleget, felel annak valós tartalmáért (az analitikus nyilvántartással folyamatosan egyeztet), törekszik arra, hogy a zárlati kimutatások határidőre elkészüljenek.
  • Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (1 fő szociális gondozó és ápoló)
 • Napi feladatát közvetlen felettesével fenntartott szoros együttműködés és rendszeres feladategyeztetés alapján látja el.
 • Ellátja a telefonos ügyfélkapcsolati, hivatalos ügyintézési feladatokat.
  • Hivatalsegéd, kézbesítő (1 fő érettségivel rendelkező)
 • Napi feladatát közvetlen felettesével fenntartott szoros együttműködés és rendszeres feladategyeztetés alapján látja el.
 • Segíti a működtetéshez és az ellátást igénybe vevők érdekében szükséges ügyintézési feladatok ellátását azzal, hogy aktív kapcsolatot tart a szociális, egészségügyi szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és nem utolsó sorban az ellátást igénybe vevőkkel.
 • A munkavállaló számítógép-kezelő képessége szerint adatrögzítéssel segíti az adminisztrációs feladatok ellátását.
  • Egyéb takarító, segítő (1 fő középiskolai végzettséggel)
 • Az Egyesület székhelyén, a nyilvánosságra hozott szolgálati időben ellátja feladatát.
 • Részt vesz az Egyesület tulajdonában lévő telephelyek környezeti rendjének kialakításában, egyszerűbb kertészeti feladatokat lát el.
 • Elvégzi a telephelyeken szükséges tisztítási munkákat.
 • Az Egyesület segítségre szoruló klienskörében az idősek és egyéb segítséget igénylők lakhelyén elvégzi a kert és háztartás területén adódó egyszerűbb feladatokat.
  • Rehabilitációs tanácsadó (0,5 fő komplex rehabilitációs mentor)
 • Felelősséget vállal a rehabilitációs szakmai csoport működéséért.
 • A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó látja el.
 • A rehabilitációs tanácsadó:
 • Elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért,
 • Gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről,
 • Gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba, rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen, gondoskodik a rendeletben írtak szerinti adatszolgáltatásról.
 • Kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével
 • Munkáját nehezítő, vagy veszélyeztető problémákat haladéktalanul jelzi felettesének.
 • Tevékenységeikről határidőre írásos beszámolót készít.
 • Éves jelentést készít a fenntartónak, melyben beszámol az ellátás tapasztalatairól.
 • Javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekről
  • Rehabilitációs mentor (0,5 fő pedagógus)
 • A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételével elősegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékonymegvalósulását.
 • kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,
 • felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését,
 • tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban,
 • a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos terápiát, részt vesz a végrehajtásában,
 • megválasztja a megfelelő oktatási módszereket,
 • részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában
 • közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
 • figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja az ehhez kapcsolódó hivatkozott rendeletben meghatározott feladatokat,
 • a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése érdekében.
 1. CsereMatyi – Páfrány Családi Napközi és Játszóház

 

Munkakörei

 • Családi napközi vezető (1 fő pedagógus, családi napközi működtetői képzés)
 • Tevékenységével elősegíti a CsereMatyi Családi Napközi (Páfrány és Moha) és Játszóház megfelelő működtetését.
 • A Fenntartóval együttműködve és a szakmai feltételekhez igazodva, felszerelni a családi napközit.
 • A családokkal a gyermek érdekeit szem előtt tartva, jó kapcsolatot épít ki, hogy segítse a gyermekek fejlődését.
 • Felelős a szakmai munka minőségéért.
 • A fenntartóval együttműködve gondoskodik a gyermekek élelmezéséről.
 • Vezeti a gyermekek napi jelenlétét és felelős azokért a dokumentumokért, amelyeknek a vezetésével a fenntartó megbízza.
 • A szakmai munka ellenőrzése során az ellenőrzés szabályainak megfelelően jár el.
  • Segéd gyermekgondozó (1 fő gyógypedagógiai asszisztens, családi napközi működtetői képzés
 • A gondozó mellett tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
 • Szükség esetén helyettesíti a gondozót.
 • Tevékenyen részt vesz a minőségfejlesztés megvalósításában.
 • Részt vesz a szervezési feladatokban a vezető és a gondozó útmutatásai szerint.
 • Aktívan közreműködik a környezet higiéniai és esztétikai rendjének megteremtésében.
  • Játszócsoport megbízott működtetője, helyettes (1 fő családi napközi működtetői képzés)
 • A Családi napközi nyitvatartási idején túl szükség szerint felügyeli a gyermekeket szüleik megérkezéséig.
 • Szükség esetén előre egyeztetett időpontokban helyettesíti a gondozónőket.
 • Szombati napokon előre egyeztetett időpontokban fogadja a CsereMatyi – Páfrány Játszóházban / Játszócsoportban a szülőket és a gyermekeket, gondoskodik a szükségleteknek és igényeknek megfelelő foglalkozásokról.
 • Beszámolási kötelezettséggel tartozik a családi napközi vezetője felé.
 1. CsereMatyi – Moha Családi Napközi

Munkakörei

 • Családi napközi vezető (1 fő pedagógus, családi napközi működtetői képzés)
 • Tevékenységével elősegíti a CsereMatyi Családi Napközi (Páfrány és Moha) és Játszóház mkegfelelő működtetését.
 • A Fenntartóval együttműködve és a szakmai feltételekhez igazodva, felszerelni a családi napközit.
 • A családokkal a gyermek érdekeit szem előtt tartva, jó kapcsolatot épít ki, hogy segítse a gyermekek fejlődését.
 • Felelős a szakmai munka minőségéért.
 • A fenntartóval együttműködve gondoskodik a gyermekek élelmezéséről.
 • Vezeti a gyermekek napi jelenlétét és felelős azokért a dokumentumokért, amelyeknek a vezetésével a fenntartó megbízza.
 • A szakmai munka ellenőrzése során az ellenőrzés szabályainak megfelelően jár el.
  • Segéd gyermekgondozó (1 fő gyógypedagógiai asszisztens, családi napközi működtetői képzés
 • A gondozó mellett tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
 • Szükség esetén helyettesíti a gondozót.
 • Tevékenyen részt vesz a minőségfejlesztés megvalósításában.
 • Részt vesz a szervezési feladatokban a vezető és a gondozó útmutatásai szerint.
 • Aktívan közreműködik a környezet higiéniai és esztétikai rendjének megteremtésében.

 

 1. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottságának jóváhagyásával lép életbe, 2016. április 11. napján.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot évente felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett változásokat át kell vezetni.

 

 

Dunabogdány, 2017. április 11.